It looks like the English site would be more suitable for you.

🇪🇺 Go to Skippy.eu
Prihlásiť sa
Registrovať sa

Práve sme na na uvedenú adresu odoslali inštrukcie na vytvorenie nového hesla k účtu. Akonáhle si teda zvolíš nové heslo, budeš ho môcť vyplniť aj tu.

E-mail


Heslo

Vyplň prosím všetky povinné pole.
Zadaný e-mail je v zlom formáte. Skontroluj ho prosím a zadaj znova.
Prihlásenie sa bohužiaľ nepodarilo. Heslo nesedí. Pokiaľ si ho zabudol/a, klikni na jednu z možností nižšie.


Alebo sa prihlás / registruj cez
facebook
Zabudnuté heslo?

Ak ešte nemáš účet, zaregistruj sa.
E-mail *

Meno *

Priezvisko *

Heslo *

Vyplň prosím všetky povinné pole.
Zadaný e-mail je v zlom formáte. Skontroluj ho prosím a zadaj znova.
E-mail už je u nás registrovaný.
Naše systémy si myslia, že si robot, a preto ťa nepustia ďalej. Pokiaľ si človek, kontaktuj nás prosím a spoločne to vyriešime.
Registrácia zlyhala. Pokiaľ si človek, kontaktuj nás prosím a spoločne to vyriešime.
Zaslať heslo na e-mail


Chceš na tento e-mail
poslať odkaz na zmenu hesla?


E-mail

Vyplň prosím všetky povinné pole.
Zadaný e-mail je v zlom formáte. Skontroluj ho prosím a zadaj znova.
Naše systémy si myslia, že si robot, a preto ťa nepustia ďalej. Pokiaľ si človek, kontaktuj nás prosím a spoločne to vyriešime.
E-mail, ktorý si zadal, nie je u nás registrovaný
Zavrieť

Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument opisuje, ako zaobchádzame s informáciami a údajmi, ktoré nám poskytujete.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo ste ich získali iným spôsobom, budeme spracúvať na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe právnych predpisov, ktoré budú v budúcnosti zmenené alebo nahradené, ako je napríklad všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

1. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť CRAZY OVERALLS s.r.o., so sídlom Podbabská 870/2, Praha 6, 160 00, IČO: 01962370, zapísaná vo verejnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 213863 (ďalej len: "Správca").

1.2 Kontaktné údaje správcu sú: adresa - Podbabská 870/2, 160 00 Praha, e-mail - info@skippy.eu, telefón - +420 774 456 859

1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac konkrétnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

2. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

2.2 Správca spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je:

 • 3.1 plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Je to na účely spracovania vašej objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom. Pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, bydlisko, telefón, e-mail), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.
 • 3.2 oprávnený záujem správcu na účely zodpovedania akýchkoľvek otázok, sťažností a riešenia reklamácií v súvislosti s kúpnou zmluvou v budúcnosti.
 • 3.3 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti.
 • 3.4 váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedôjde k objednávke tovaru (t. j. že nedôjde k naplneniu bodu 3.3). Vaše osobné údaje budú spracúvané počas trvania tohto súhlasu.
 • 3.5 váš súhlas na účely prispôsobenia ponuky produktov (tzv. profilovanie), pri ktorom môžeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, história transakcií, IP adresa, súbory cookie, odtlačok prehliadača, údaje o návštevách našej webovej stránky, údaje o správaní a ďalšie. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas trvania tohto súhlasu.
 • 3.6 Aby sme zabezpečili funkčnosť našich webových stránok a aplikácií, môžeme pracovať s tzv. súbormi cookie. Právnym základom takéhoto spracovania je plnenie zmluvy (t. j. spracovanie objednávky). Osobné údaje sa budú spracúvať a uchovávať po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky a aplikácií (t. j. po dobu niekoľkých dní alebo týždňov, prípadne po dobu trvania zmluvného vzťahu).

4. Doba uchovávania údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 7 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5.1 Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré nám poskytujú administratívnu, logistickú alebo technickú podporu, t. j. spracovateľom údajov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s poskytovateľmi platobných služieb, dopravcami, externými partnermi alebo inými subjektmi, ktoré však samozrejme podliehajú povinnosti mlčanlivosti a so všetkými máme uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.

5.2 Väčšina správcov má sídlo v Európskej únii. Ak nie, stále sa na ne vzťahujú rovnaké požiadavky GDPR. Príkladom sú tieto dva subjekty:

 • Facebook Advertising Platform, Inc. - osobné údaje sa prenášajú mimo EÚ, konkrétne do USA. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe overenia spracovateľa platformou Privacy Shield.
 • Google Analytics a Google AdWords Google LLC - osobné údaje sa prenášajú aj mimo EÚ, konkrétne do USA. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe overenia spracovateľa platformou Privacy Shield.

5.3 Prístup k vašim osobným údajom má len obmedzený počet našich zamestnancov. Zamestnanci sú povinní zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi, ako aj s informáciami o opatreniach prijatých na ich ochranu, ako s prísne dôvernými. Tretie strany sú oprávnené spracúvať osobné údaje len na základe našich výslovných pokynov.

6. Vaše práva

6.1 Podľa podmienok GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR
 • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku I týchto podmienok.

6.2 Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov

.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a osobných údajov v papierovej forme, najmä šifrovanie počítačov, používanie antivírusových programov, šifrovanie údajov atď.

7.3 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Zásady používania súborov cookie

8.1 Popis súborov cookie

Na zlepšenie poskytovaných služieb používa naša stránka súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie do vášho prehliadača a bežne sa používajú na rozlíšenie jednotlivých používateľov. Na základe týchto informácií však nie je možné identifikovať osobu používateľa. Súbory cookie nám pomáhajú napríklad:

 • na správnu funkčnosť našej webovej stránky, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami;
 • zapamätať si prihlasovacie údaje našich zákazníkov, aby ich nemuseli zakaždým zadávať;
 • zistením, ktoré stránky a funkcie návštevníci najčastejšie používajú; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku vašim požiadavkám;
 • pomôže nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerajú, aby sa im pri prezeraní stránky nezobrazovali stále tie isté reklamy alebo aby sa im nezobrazovali reklamy na produkty, o ktoré nemajú záujem.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookie nájdete napríklad zde.

8.2 Nami používané súbory cookie

Súbory cookie používané na našich webových stránkach možno z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé "súbory cookie relácie", ktoré sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len dovtedy, kým prehliadač nezatvoríte, a dlhodobé "trvalé súbory cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (dĺžka trvania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotného súboru cookie a nastavení vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé súbory cookie plnia, možno súbory cookie rozdeliť na:

 • konverzácie, ktoré nám umožňujú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov
 • sledovacie súbory cookie, ktoré nám v kombinácii s konverznými súbormi cookie pomáhajú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov
 • remarketing, ktorý používame na prispôsobenie obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • analytika, ktorá nám pomáha zlepšovať používateľský zážitok z našej webovej stránky tým, že pochopíme, ako ju používatelia používajú
 • podstatné, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť stránky

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Vydavatel (příp. název)

Typ

Trvanlivost

Google AdWords

trackingový, remarketingový

90 dnů

Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)

analytický, trackingový, konverzní

trvalá

Facebook

trackingový, konverzní, remarketingový

trvalá

Heuréka

trackingový, konverzní

trvalá

Hotjar

analytický

trvalá

8.3 Odmietnutie používania súborov cookie

Používanie súborov cookie môžete nastaviť pomocou svojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Pomocou nastavení webového prehliadača môžete súbory cookie úplne zakázať alebo povoliť používanie len niektorých súborov cookie.

Výkonný nástroj na správu súborov cookie je k dispozícii aj na adrese www.youronlinechoices.com/sk

9. Používanie sociálnych sietí

Naša webová stránka môže obsahovať funkcie sociálnych médií, ako je Facebook alebo Twitter. Tieto funkcie môžu zhromažďovať určité informácie o návštevníkoch našej webovej lokality, napríklad IP adresu alebo históriu prehliadania, a môžu do prehliadačov návštevníkov implementovať súbory cookie. Upozorňujeme, že spracovanie zhromaždených údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľmi sociálnych médií, a preto sa na tieto účely spracovania nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1 Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • 10.2 Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a novú verziu týchto podmienok zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25. 10. 2021.